Thứ ba, 28/05/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam và Lục Ngạn

Cập nhật: 18:49 ngày 15/04/2024

BẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam và huyện Lục Ngạn.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với huyện Lục Nam phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp với tổng diện tích là 50.916,43 ha, đất phi nông nghiệp là 9.798,69 ha, đất chưa sử dụng là 147,94 ha. Thu hồi đất nông nghiệp với diện tích 1.260,31 ha, đất phi nông nghiệp là 84,96 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.416,11 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 78,40 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 37,99 ha.

Huyện Lục Ngạn có tổng diện tích các loại đất là 103.251,36 ha, trong đó phân bổ đất nông nghiệp với diện tích 75.232,96 ha, đất phi nông nghiệp là 25.622,99 ha, đất chưa sử dụng là 2.395,41 ha. Diện tích thu hồi đất là 618,07 ha, trong đó thu hồi đất nông nghiệp là 609,91 ha, đất phi nông nghiệp là 8,16 ha. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 390,42 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 2,35 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, kết quả thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, Lục Ngạn được phê duyệt theo quy định; đồng thời, thực hiện đăng tải toàn bộ hồ sơ này trên cổng/trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định này. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, Lục Ngạn bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Lục Nam, Lục Ngạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, Lục Ngạn được phê duyệt; về sự phù hợp của thông tin, số liệu trong kế hoạch trên với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lục Nam, Lục Ngạn và các quy định của pháp luật khi đề xuất danh mục các công trình, dự án trên địa bàn.

Hoàn thành việc đăng tải toàn bộ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt trên cổng/trang thông tin điện tử của UBND huyện Lục Nam, Lục Ngạn trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định này, đồng thời tổ chức công bố, công khai nội dung kế hoạch trên theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; triển khai thực hiện các công trình, dự án bảo đảm  theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, Lục Ngạn của UBND cấp xã.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thuộc lĩnh vực do ngành quản lý khi tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các công trình, dự án có sử dụng đất bảo đảm theo quy định hiện hành.

TS

Chia sẻ:
ubnd-tinh-phe-duyet-ke-hoach-su-dung-dat-huyen-luc-nam-va-luc-ngan-184954.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...