Thứ tư, 29/05/2024
Bắc giang 30 °C / 27 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường quản lý Nhà nước, tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Cập nhật: 09:54 ngày 21/04/2024

BẮC GIANG - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn nhà nước (DNCVNN) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý Nhà nước, tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tái cơ cấu DNCVNN; nâng cao trách nhiệm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, phương án cơ cấu lại, đổi mới DNCVNN được phê duyệt. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNCVNN. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của DNCVNN.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước được phê duyệt. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu Nhà nước trong thực hiện kế hoạch, phương án cơ cấu lại, đổi mới DNCVNN được phê duyệt. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, định hướng sự phát triển của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, điều phối và đôn đốc các sở, cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNCVNN. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm. Chủ trì, chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hướng dẫn các công ty trong tổ chức đại hội cổ đông, xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần sau khi thực hiện xong việc thoái vốn nhà nước. Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty thực hiện thoái vốn và tham gia hội đồng bán đấu giá theo quy định.

Sở Tài chính đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thoái vốn và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Hướng dẫn các công ty cổ phần thực hiện thoái vốn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, xác định giá trị doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp xác định giá khởi điểm cổ phần trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với từng doanh nghiệp để tổ chức đấu giá. Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thoái vốn. Tổng hợp kết quả phiên đấu giá trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; quyết toán và thực hiện nộp tiền bán cổ phần Nhà nước theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất tại các DNCVNN; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm. Chủ trì hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố và các DNCVNN hoàn chỉnh hồ sơ thuê đất và xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định; hoàn thiện hồ sơ thuê đất.

Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn nhà nước tại DN; kịp thời đề xuất thay thế những người yếu về năng lực, quản lý doanh nghiệp trì trệ, kinh doanh kém hiệu quả. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý DNCVNN.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý các vị phạm trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực phối hợp tăng cường quản lý hoạt động của các DNCVNN. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vướng mắc về đất đai của các doanh nghiệp.

Các DNCVNN và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, xử lý hoàn thành các vấn đề về tài chính. Phối hợp xác định giá trị đất và tính giá trị quyền sử dụng đất thuê của những thửa đất mà công ty đang thuê của Nhà nước. Phối hợp với Sở Nội vụ sắp xếp, bố trí công tác khác đối với người đại diện phần vốn nhà nước. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiện toàn bộ máy quản lý; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp. Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động để xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Người đại diện phần vốn nhà nước tại DNCVNN xây dựng và áp dụng khung quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực quy định tại các DNCVNN.

Thường xuyên rà soát các quy định của Trung ương để kịp thời bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, theo dõi, đánh giá, cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền rõ ràng. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nâng cao năng lực quản lý, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước.

TS

Chia sẻ:
tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-co-cau-cac-doanh-nghiep-co-von-nha-nuoc-163809.bbg

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...