Thứ tư, 22/05/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nghị quyết và cuộc sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Đồng bộ giải pháp quản lý đảng viên

Cập nhật: 15:19 ngày 29/02/2024
BẮC GIANG - Quản lý đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên; trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng đến công tác quản lý đảng viên. 

{keywords}

Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ tổ dân phố Thành Ngang, phường Xương Giang.

Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, sàng lọc, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm của đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

Thành ủy, BTV Thành ủy ban hành các văn bản để triển khai thực hiện như: Quy chế phối hợp công tác Đảng giữa Thành ủy Bắc Giang với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Quy định số 586-QĐ/TU của BTV Thành ủy về một số vấn đề về công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về thực trạng đảng viên và công tác quản lý, phát triển đảng viên trong Đảng bộ TP từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và của TP về công tác quản lý đảng viên, các chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, phân loại đảng viên, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Đảng bộ TP Bắc Giang hiện có 38 chi, đảng bộ cơ sở (gồm 26 đảng bộ và 12 chi bộ cơ sở); có 319 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 9.877 đảng viên. Là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất toàn tỉnh, đa số đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy phường, xã (7.037/9.877 đảng viên, chiếm tỷ lệ 71,2%).

Qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, có trên 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Một số đơn vị làm tốt công tác quản lý đảng viên như các phường: Hoàng Văn Thụ, Dĩnh Kế, Xương Giang...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ TP trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên; chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; việc quản lý hồ sơ đảng viên của một số cấp ủy cơ sở còn chưa chặt chẽ, thiếu khoa học; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số nơi chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật...

Để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ TP tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm trong đó là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên, nhất là ở chi bộ phải nắm rõ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệm vụ cụ thể được phân công, mối quan hệ với nhân dân tại cơ quan, đơn vị đảng viên công tác và nơi cư trú; điều kiện, công việc, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của đảng viên, phát hiện những khó khăn, biểu hiện lệch lạc, sai sót để uốn nắn kịp thời. 

Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. 

Xây dựng đội ngũ cấp ủy, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và năng lực tổ chức, triển khai thực hiện để hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng. Duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; việc đánh giá chất lượng đảng viên phải bảo đảm thực chất, tránh tình trạng nể nang, hình thức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên khi đi làm ăn xa; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền nơi đảng viên đến công tác, làm việc.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các quy định về quản lý đảng viên; định kỳ rà soát, hoàn thiện, kịp thời bổ sung đầy đủ hồ sơ đảng viên, bảo đảm hồ sơ phản ánh liên tục, chính xác lịch sử, các mối quan hệ và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên, kịp thời phát hiện, xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý đảng viên. Quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng đảng; tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, đoàn viên, hội viên tham gia vào việc giám sát đảng viên. Tích cực trao đổi thông tin, bảo đảm việc quản lý đảng viên được tiến hành thường xuyên, với sự tham gia của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị.

Đỗ Văn Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Công tác quản lý đảng viên: Giao việc cụ thể, bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ
(BGĐT) - Quản lý đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở.
Đảng viên nêu gương thực hiện việc khó, việc mới
BẮC GIANG - Nêu gương thực hiện việc khó, việc mới vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng là hành động thiết thực của nhiều cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Từ sự tiên phong, gương mẫu đó đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 
Đảng bộ huyện Lục Ngạn: Chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số
BẮC GIANG - Nhiệm kỳ này, một trong những điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Lục Ngạn là kết quả phát triển đảng viên mới hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, số đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tăng cao, góp phần tạo nguồn lực cán bộ cho cơ sở, nhất là những xã có đông đồng bào DTTS. 
Những đảng viên “gánh” trọn hai vai
BẮC GIANG - Là những người gần dân nhất, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn giữ vai trò quan trọng trong việc vận động, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ở tỉnh Bắc Giang hiện có hàng trăm đảng viên đang cùng lúc giữ cả hai vai trò ấy. Bằng năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, họ đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.
Đổi mới tác phong, phương pháp, lề lối làm việc của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên
BẮC GIANG - Ngày 9/1, Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Chia sẻ:
Chủ đề:
    tp-bac-giang-dong-bo-giai-phap-quan-ly-dang-vien.bbg

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...